1. Mua a Nepai + Primer Libro de Nefi
 2. Lua a Nepai + Segundo Libro de Nefi
 3. Iakoba + Libro de Jacob
 4. Enosa + Libro de Enós
 5. Iaroma + Libro de Jarom
 6. Omanai + Libro de Omni
 7. O na Olelo a Moramona o Palabras de Mormón
 8. Mosia + Libro de Mosíah
 9. Alama + Libro de Alma
 10. Helamana + Libro de Helamán
 11. Nepai + Tercer Nephi
 12. Nepai + Cuarto Nephi
 13. Moramona o Libro de Mormón
 14. Etera o Libro de Éter
 15. Moroni o Libro de Moroni