He helu o nā kahu, mai ka papa nui:

Tauleonui E ho'opololei

I want to be an administrator. My native language is Hawaiian and I'm learning English.

(+) Support E ho'opololei

(-) Oppose E ho'opololei

(=) Neutral E ho'opololei